Siri Hustvedt

“A Woman Looking at Men Looking at Women”
Mar 2012

Pinakothek der Moderne

“A Woman Looking at Men Looking at Women”

Catalogue essay for “Frauen: Picasso, Beckmann, de Kooning,” exhibition at Pinakothek der Moderne, Munich, 2012.